mengen-en-roeren-1

Beton, Cement, Snelbeton, Zuurvast beton, Waterdicht maken, Schuimbeton, Terrazzo en meer ...

 Reeds in de oudheid kende men beton, een bouwmateriaal dat uit steenstukken en een bindmiddel of mortel bestaat. De Romeinen en de Phoeniciërs gebruikten gebroken baksteen of gebroken natuursteen als toeslag en waarschijnlijk vulkanische cementen en kalk als bindmiddel. Tegenwoordig neemt men gewoonlijk zand en grind met cement.
 De verhouding waarin de verschillende bestanddeelen in beton gemengd worden, wanneer men een zoo sterk en dicht mogelijk beton wil maken, kan men ongeveer bepalen door de volgende redeneering toe te passen. De groote stukken moeten het geheel dragen. De openingen tusschen de groote stukken moeten nu door fijner materiaal, dus in het algemeen zand, opgevuld worden, en de openingen die nu nog overblijven, moeten met de cement gevuld worden, waardoor alle deeltjes aan elkander gekleefd worden.
 In het algemeen neemt men op 1 maatdeel cement 2 tot 3 maatdeelen scherp zand en 3 tot 4 maatdeelen grof grind.
 Afhankelijk van het doel waarvoor het beton gebruikt wordt, kan men de verhoudingen wijzigen. In vele gevallen is het niet noodig het maximum aan sterkte te bereiken en neemt men dus eenvoudig minder cement. Van groot belang is het dat het gebruikte zand en grind geen leemachtige bestanddeelen bevatten. De vastheid wordt hierdoor onmiddellijk aanmerkelijk minder.
 Het mengen geschiedt voor kleine hoeveelheden geheel met de hand, groote hoeveelheden worden met betonmolens van verschillende constructie gemengd.
HEBBEN

Gekleurd beton

 De deklagen bij vloeren van beton en ook cementpleister kan men met hiertoe geschikte pigmenten kleuren. De pigmenten moeten absoluut tegen kalk bestand zijn, moeten een zoo hoog mogelijke dekkracht bezitten en mogen geen bestanddeden bevatten die schadelijk zijn voor het beton. Men moet zoo weinig mogelijk verfstof toevoegen, daar alle verfstoffen in te groote hoeveelheid de vastheid van het beton of de cementspecie aanmerkelijk verminderen. Meer dan 10 % mag men nooit toevoegen.
 Voor grijs en zwart neemt men zuiver roetzwart, carbon black, mangaanzwart of ijzerzwart. Voor blauw is alleen ultramarijnblauw te gebruiken. Voor de verschillende schakeeringen van rood kan men nagenoeg alleen de ijzeroxyde-roods nemen, die in zeer verschillende tinten in den handel komen. Ook hier moet men de beste soorten gebruiken en niet die, welke met vulstoffen versneden ziin. Vooral de goedkoope soorten, die gips bevatten, moeten vermeden worden.
 Voor bruin zijn de bruine ijzeroxyden en gebrande okers te gebruiken, terwijl men kaki, geel en dergelijke tinten met behulp van oker, geel ijzeroxydethydraat), chroomgroen en ultramarijngroen kan maken. Voor groen neemt men de beide laatste pigmenten.

Stofvrije betonvloeren

 Hiertoe wordt de oppervlakte van het beton gehard met behulp van een speciale waterglasoplossing. Dit waterglas heeft een soortelijk gewicht van 42,25° tot 42,75° Baumé, terwijl de verhouding van natriumoxyde tot siliciumdioxyde 1 : 3,25 bedraagt.
 De oplossing wordt voor het gebruik in een verhouding van 1 : 4 met zacht water verdund en 2 tot 4 weken na het storten van den vloer pas opgebracht. De vloer moet hierbij geheel schoon zijn, daar bv. vetvlekken het indringen van de silicaatoplossing geheel verhinderen. Men schrobt den vloer goed af en laat hem dan een paar dagen goed drogen. Pas wanneer hij geheel droog is brengt men de silicaatoplossing op, die nu in de poriën binnen kan dringen. Het silicaat reageert met de vrije bestanddeelen van het beton en de gevormde kalksilicaten verharden het beton aanmerkelijk.
 Men laat de oplossing 24 uur intrekken en verharden, waarna men den vloer met schoon water afwascht. Hierna laat men drogen en herhaalt de bewerking. In het geheel brengt men de silicaatoplossing 3 tot 4 maal op.
betonvloer-impregneren

Zuurvast beton

 Door beton met dezelfde oplossing van natriumsilicaat als hierboven te behandelen, waarbij de vrije kalk in het silicaat omgezet wordt, wordt het beton betrekkelijk goed bestand tegen verdunde zuren, terwijl niet behandeld beton zeer spoedig uit elkaar valt, daar de kalk bv. met verdund zoutzuur onmiddellijk reageert. Door de behandeling van tijd tot tijd, bv. ieder jaar, te herhalen, kan beton ook in aanraking met organische zuren zeer lang goed blijven.

Muuruitslag verwijderen

 Men verdunt gewoon sterk zoutzuur met 10 dl water en borstelt hiermede de vlekken af. Na ongeveer 4 min wordt het zuur met schoon water afgespoeld. Het zuur mag niet langer inwerken, daar dan vooral beton en mortel aangetast worden en blijvende vlekken ontstaan. Indien noodig wordt de bewerking na eenigen tijd herhaald.
 Bij zeer goed droog beton kan men de vlekken dikwijls verwijderen door ze met een sterke oplossing van paraffine in benzine goed in te wrijven. Deze bewerking wordt ook dikwijls toegepast om het beton waterafstootend te maken en om bij gekleurd beton de kleur gelijkmatiger te maken.

Vlug verhardend beton

 De eenvoudigste methode om vlugger een hooge drukvastheid te bereiken, is de massa intensiever te mengen. Door den mengtijd van 1-2 min tot 5 min te verhoogen, kan men de drukvastheid na drie dagen verdubbelen. Bovendien heeft beton een bepaalde temperatuur en vochtigheid noodig om vlug te verharden. De temperatuur moet minstens 70° F of 21° C zijn, terwijl men er voor moet zorgen, dat het toegevoegde water niet kan verdampen. De soldaten wisten gedurende den grooten oorlog, dat hun betonnen bomvrije schuilplaatsen veel meer uithielden wanneer ze het beton gedurende het verharden zorgvuldig met natte doeken bedekt hielden.
 Verder kan men het beton vlugger doen verharden door aan het aanmaakwater eenige procenten calciumchloride of calciumoxychloride toe te voegen. Men neemt 2 tot 4 % calciumchloride en 7 tot 10 % calciumoxychloride. Gewoonlijk maakt men een geconcentreerde oplossing en voegt hiervan de overeenkomstige hoeveelheid aan het aanmaak water voor iederen zak cement toe. De werking is niet bij alle soorten cement gelijk, men moet dus eerst een klein proefje maken.
betonpomp
beton

Harden van cementen vloeren

 Ook bij oude vloeren, wanneer de bindkracht reeds verminderd is, kan men de vastheid aanmerkelijk verhoogen door een behandeling met fluosilicaten, dit zijn zouten van het gemengde fluor-kiezelzuur. Gewoonlijk neemt men het magnesium- of het zinkzout.
 Deze fluaten reageeren ook weer chemisch met de vrije kalk uit de cement en zetten deze in zuurvaste en harde onoplosbare verbindingen om. De vastheid van de massa wordt hierdoor aanmerkelijk verhoogd.
 Bij het behandelen van een vloer moet deze eerst zorgvuldig gereinigd worden. Hierna laat men door en door drogen. Nu lost men voor de eerste behandeling het fluosilicaat in een verhouding van 1 : 16 in water op. Na ongeveer drie uur kan men een tweede hoeveelheid opbrengen, de concentratie hiervan maakt men nu 1 : 8. Voor de vloer na de laatste behandeling geheel droog is, moet hij afgewasschen worden, daar er anders gemakkelijk witte vlekken achter blijven.
cementdekvloer

Beton en cement waterdicht maken

Naphta 100
dl
Aluminiumstearaat 10
dl
IJsazijn 0,3-1,5
dl
 De naphta wordt op 80℃ verwarmd en dan lost men hierin het aluminiumstearaat op. Nadat alles goed opgelost is voegt men onder goed roeren de ijsazijn toe. Men verkrijgt een heldere dikvloeibare oplossing.
 Voor het gebruik kan men de oplossing eventueel nog met naphta verdunnen. Men kan ze met de kwast of met een verfspuit opbrengen. De oplossing dringt diep in het beton binnen en werkt sterk waterafstootend.
 Men kan ook aluminium-calciumstearaat direct aan het betonmengsel toevoegen. Men neemt dan 100 tot 200 g per zak cement.
 Voor hetzelfde doel kan men ook ammoniumstearaat gebruiken.
 Andere middelen die opgestreken worden zijn:
Paraffine 5
dl
Chin.houtolie 10
dl
Standolie 20
dl
Petroleumdestillaat 10
dl
Benzol 40
dl
dl
Talk (rundvet) 10
dl
Standolie 5
dl
Paraffine 1
dl
Naphta 32
dl
Siccatief 0,1
dl
HEBBEN

Schuimbeton

 Daar woningen met wanden van beton buitengewoon koud zijn, heeft men methoden uitgewerkt om beton poreus te maken. Het laat dan het geluid niet zoo gemakkelijk door, isoleert tegen koude en wordt lichter. De drukvastheid wordt natuurlijk minder, bij normalen woningbouw wordt echter de maximumbelasting van beton toch nooit bereikt. Men kan schuimbeton maken door aan het beton stoffen toe te voegen, die met water en kalk waterstof ontwikkelen. Hiertoe behooren aluminiumpoeder, calcium en magnesiumpoeder, ook ferrosilicum. De hoeveelheden moeten in ieder speciaal geval geprobeerd worden.
 De nieuwste methode is het toevoegen van een sterk schuimende stof. Bij het mengen wordt dan schuim gevormd, dat zich met het beton mengt.

Hechten van nieuwe op oude cementlagen

 Bij vloeren komt het dikwijls voor, dat men gaten moet repareeren. of den vloer geheel van een nieuwe deklaag moet voorzien. Het hechten van de nieuwe lagen op de oude kan men aanmerkelijk verbeteren door de oude laag op de gewone wijze eerst schoon te kappen en dan met onverdund waterglas in te smeren. Men moet waterglas gebruiken met een soortelijk gewicht van 41,25° tot 42,75° Baumé en met een samenstelling natriumoxyde kiezelzuur als 1 : 3,25. In het natte waterglas strooit men iets droog cementpoeder en versmeert het met een kwast.
 Hierop wordt dan onmiddellijk de nieuwe laag aangebracht.

Cement bestand tegen calciumchloride

Aluminiumoxyde 40
dl
Kalk 40
dl
Kiezelzuur 15
dl
Calciumchloride 1
dl
cementdekvloer-leggen

Schilderen van baksteen

 Een zekere methode om baksteen waterdicht te maken, is schilderen met olieverf. Het uiterlijk wordt hierdoor natuurlijk geheel anders. Als grondverf neemt men een vrij vette verf, daar een deel van de olie door den steen opgezogen wordt, nog verdund met terpentijnolie. Ten einde het wegzinken van deze verf te verhinderen voegt men tegenwoordig bepaalde stoffen als poriënvuiler toe. Hiervoor neemt men aluminiumpalmitaat of stearaat, De groote moleculen van deze stoffen verstoppen de poriën. Verder zijn de gezwavelde oliën hier geschikt. Op de grondlaag komt nu een tweede verflaag, die niet zoo verdund wordt. De derde laag is een normale verf, bij voorkeur een standolie-loodwitverf
baksteen-schilderen

Bitumencompositie voor vloeren en paden

Zand 75-86
dl
Bitumen 11-15
dl
Vuurklei 3-10
dl

Asfaltemulsie 1,75
dl
Cement 1
dl
Steenslag 5
dl

Gips 10-77
dl
Asfalt 4-36
dl
Zand 0-86
dl
bitumen

Imitatie marmertegels

Gemalen marmer 15
dl
Glaspoeder 4
dl
Magnesiumoxyde 8
dl
Chloormagnesium 1,19 13
dl

Terrazzovloeren

 Op den ondergrond van beton komt eerst een dunne laag fijn zand en hierop waterdicht asfaltpapier. Hierop komt nu eerst de eigenlijke ondergrond, en wel een laag specie, ongeveer 3 tot 4 cm dik. De specie bestaat uit 1 dl cement en 3 dl zuiver, grof en scherp zand, met zoo weinig mogelijk water aangemaakt.
 De eigenlijke terrazzomassa bestaat uit een mengsel van 1 dl cement en 3 dl gekleurde steenstukjes. De kleur en de grootte der stukjes steen hangen van den smaak af. Soms wordt een fijnere en soms een grovere structuur verlangd, soms neemt men een mengsel van grof en fijn. Dit is een questie van persoonLijken smaak.
 Wanneer de onderlaag voldoende hard is, legt men eerst in dunne latten, die iets hooger moeten zijn dan de laag dik wordt, de afscheiding tusschen de verschillende kleuren. De terrazzomassa, die zoo droog mogelijk moet zijn, wordt nu opgebracht en met een rechte lat met zagende bewegingen afgestreken.
 Na het afstrijken gaat men met een wals in beide richtingen over de massa om alles goed te vullen en de steentjes naar de oppervlakte te brengen. Men strooit nu, bij voorkeur grootere steentjes in de massa tot het oppervlak voor ongeveer 85 % door de steentjes ingenomen wordt. Met een troffel maakt men de oppervlakte nu zuiver glad. De troffelstreken mag men gerust nog kunnen zien.
 Zoodra het terrazzo voldoende hard is, wordt het glad geslepen met carborundumsteenen, bij voorkeur machinaal. Gedurende het afslijpen moet de vloer voldoende nat gehouden worden. Men spoelt den vloer nu goed schoon en vult de gaatjes die eventueel te zien zijn, met cementspecie.
 Nu laat men den vloer een week verharden, houdt hem in dien tijd vochtig en slijpt dan volkomen glad. Voor het verharden moet men de temperatuur controleeren. Deze mag niet te dicht bij het vriespunt komen, bevriezen moet absoluut vermeden worden.
terrazzo vloerVintage terrazzovloer

Vloeren voor melkfabrieken

 Door de vloeren met paraffine te impregneeren worden ze ongevoelig voor de zwakke zuren en alkaliën, die in melkfabrieken voorkomen. Men kan een oplossing van paraffine in terpentijnolie en benzol maken, strijkt deze oplossing warm op en na het verdampen van het oplosmiddel gaat men met heete ijzers over den vloer om de rest van het oplosmiddel te doen verdampen.
 Beter is het de oplosmiddelen geheel te vermijden en de paraffine met behulp van heete ijzers of eventueel met een soldeervlam in den vloer in te smelten. Hierdoor wordt de vloer volkomen dicht en zuurvast. De bewerking moet van tijd tot tijd herhaald worden.

Pleister

Portlandcement 67
dl
Gemalen steen 109
dl
Suikerrietvezels 24
dl
Gips 32
dl
Dextrine 4
dl
Puimsteenpoeder 4
dl

Spijkers in hout

 Door de spijkers eerst in een 15-pcts oplossing van colophonium in benzol te dompelen en te laten drogen, hechten ze in hout aanmerkelijk beter.

Hout onbrandbaar impregneeren

Natriumacetaat 15
dl
Water 85
dl

Beter:
Natriumacetaat 22
dl
Dinatriumphosphaat 3
dl
Water 75
dl
 Het hout wordt met deze oplossing aan beide zijden drie maal ingesmeerd. Tusschen de bewerkingen laat men de oplossing goed intrekken.
HEBBEN

Hfst.15 - Bouwmateriaal, Metaal, Glas
Cement - Gekleurd beton - Stofvrije betonvloeren - Zuurvast beton - Muuruitslag verwijderen - Vlug verhardend beton - Harden van cementen vloeren - Beton en cement waterdicht maken - Schuimbeton - Hechten van nieuwe op oude cementlagen - Cement bestand tegen calciumchloride - Schilderen van baksteen - Bitumencompositie voor vloeren en paden - Imitatie marmertegels - Terrazzovloeren - Vloeren voor melkfabrieken - Pleister - Spijkers in hout - Hout onbrandbaar impregneren
Bouwmateriaal, Metaal, Glas [2]
Legeeringen (gemakkelijk smeltbare - Lipowitz-metaal - Rose-metaal - Smeltzekeringalliage - Aluminium zwart kleuren - Tin zwart kleuren - Vertinnen van schroeven - Zilver zwart kleuren - Koper kleuren - Antiek groen op koper en messing - Messing kleuren - Staal kleuren - IJzer kleuren - IJzer beschermen tegen roest - Roest verwijderen - Zink kleuren - Wit goud - Aluminium tegen corrosie beschermen - Etsen van aluminiumreflectoren - Kern voor aluminiumgietwerk - Kernolie - Carboniseeren van staal - Muntstempelwas - Carrosie van magnesium
Bouwmateriaal, Metaal, Glas [3]
Glas etsen - Ets-afdekmassa - Glas merken - Glas-etsinkt - Schrijfinkt voor glas - Horak-glas - Robijnglas - Belgisch spiegelglas - Boheems spiegelglas - Engels spiegelglas - Frans spiegelglas - Duitsch spiegelglas - Glazuur (zuurvast) - Kalkglazuur - Magnesia-kalkglazuur - Glasachtig emaille - Emailleeren van ijzer en staal - Vuurvaste kroezen

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction